අභිධර්ම මාර්ගය

ISBN : 0955-8663-10-7
Publisher : ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages : 356
Size : 146mm X 219mm
Weight : 450g

Price : Rs. 370.00

මෙම පොත ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කර එහි රිසිට් පත ඊමේල් කරන්න. නැතහොත් පහත දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න.

  • ගිණුම් අංකය – 798439 ලංකා බැංකුව (හොරණ ශාඛාව)
  • දුරකථන අංකය (WhatsApp) – 0713360660 (පූජ්‍ය කළුතර පදුම හිමි)
  • Email – srivinayalankara@gmail.com

Description

නිරවුල්ව හා නිවැරදිව පහසුවෙන් අභිධර්මය හැදෑරීම සඳහා පිළියෙල කර ඇති දහම් විභාග සඳහා සුදුසු පොතකි.අභිධර්මාර්ථ සංගහය අනුව ලියවී ඇත

Additional information

Weight 450 g
Dimensions 146 × 219 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අභිධර්ම මාර්ගය”