පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය

ISBN : 955-8663-25-5
Publisher : ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages : 717
Size : 151mmX230mm
Weight : 950g

Price : Rs. 975.00

මෙම පොත ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කර එහි රිසිට් පත ඊමේල් කරන්න. නැතහොත් පහත දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න.

  • ගිණුම් අංකය – 798439 ලංකා බැංකුව (හොරණ ශාඛාව)
  • දුරකථන අංකය (WhatsApp) – 0713360660 (පූජ්‍ය කළුතර පදුම හිමි)
  • Email – srivinayalankara@gmail.com

Description

බෞද්ධ දර්ශනයේ පැවැත්මට අභිධර්මය උපකාරයකි. උගතුන් අතර රැඳීමට අභිධර්ම සම්ප්‍රදාය සමත් වෙයි. ආත්ම දෘෂ්ඨිය නැසීමට මෙහි එන විවිධ බෙදා දැක්වීම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. චිත්ත, චෛතසික, ධ්‍යාන, සමාධි, විමුක්ති, පඤ්චස්කන්ධ, පටිච්චසමුප්පාද වැනි දහම් කරැණු මෙහි විස්තර වෙයි. එහෙයින් මේ පොත කියවීම වැදගත්වනු ඇත.

Additional information

Weight 950 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පට්ඨාන මහා පකරණ සන්නය”