අභිධර්මයේ මූලික කරුණු

ISBN : 955-8663-07-7
Publisher : ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages : 213
Size : 145mm X 220mm
Weight : 250g

Price : Rs. 240.00

මෙම පොත ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කර එහි රිසිට් පත ඊමේල් කරන්න. නැතහොත් පහත දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න.

  • ගිණුම් අංකය – 798439 ලංකා බැංකුව (හොරණ ශාඛාව)
  • දුරකථන අංකය (WhatsApp) – 0713360660 (පූජ්‍ය කළුතර පදුම හිමි)
  • Email – srivinayalankara@gmail.com

Description

චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගැනීමට අභිධර්මය පිළිබඳ තරමක හෝ දැනීමක් තිබීම වැදගත් ය. මේ පොත කියවීම අභිධර්මය ඉගෙනීමට හොඳ පදනමකි.

Additional information

Weight 250 g
Dimensions 145 × 220 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “අභිධර්මයේ මූලික කරුණු”