විනයකර්ම පොත

ISBN : 955-8663-19-0
Publisher : ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages : 258
Size : 144mmX219mm
Weight : 300g

Price : Rs. 295.00

මෙම පොත ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කර එහි රිසිට් පත ඊමේල් කරන්න. නැතහොත් පහත දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න.

  • ගිණුම් අංකය – 798439 ලංකා බැංකුව (හොරණ ශාඛාව)
  • දුරකථන අංකය (WhatsApp Number) – 0713360660 (පූජ්‍ය කළුතර පදුම හිමි)
  • Email: srivinayalankara@gmail.com

Description

විනය කර්ම කිරන හැටි පහසුවෙන් දත හැකි වනු පිණිස,විනයකර්මයන් නිවැරදි ලෙස කරගත හැකි වනු පිණිස සම්බුද්ධ ජයන්තිය නිමිතිකොට මේ පොත සම්පාදනය කර ඇත.

Additional information

Weight 300 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “විනයකර්ම පොත”