උපසම්පදා ශීලය

ISBN : 955-8663-24-7
Publisher : ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages : 371
Size : 145mmX220mm
Weight : 450g

Price : Rs. 375.00

මෙම පොත ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කර එහි රිසිට් පත ඊමේල් කරන්න. නැතහොත් පහත දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න.

  • ගිණුම් අංකය – 798439 ලංකා බැංකුව (හොරණ ශාඛාව)
  • දුරකථන අංකය (WhatsApp Number) – 0713360660 (පූජ්‍ය කළුතර පදුම හිමි)
  • Email: srivinayalankara@gmail.com

 

Description

උපසම්පදා අපේක්ෂකයන් සහ අධි ශීල සංඛ්‍යාත උපසම්පදා භූමියට පත් වූවන් විසින් පරිශීලනය කළ යුතු පහසුවෙන් තේරුම් ගත හැකි සේ විග්‍රහ කර ඇති පොතකි.

Additional information

Weight 450 g
Dimensions 145 × 220 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උපසම්පදා ශීලය”