උභය ප්‍රාතිමෝක්ෂය

ISBN : 955-8663-26-3
Publisher : ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages : 252
Size : 145mmX220mm
Weight : 200g

Price : Rs. 250.00

මෙම පොත ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කර එහි රිසිට් පත ඊමේල් කරන්න. නැතහොත් පහත දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න.

  • ගිණුම් අංකය – 798439 ලංකා බැංකුව (හොරණ ශාඛාව)
  • දුරකථන අංකය (WhatsApp Number) – 0713360660 (පූජ්‍ය කළුතර පදුම හිමි)
  • Email: srivinayalankara@gmail.com

Description

මේ ශීලය බිඳුන හොත් භික්ෂුත්වය ද නැතිවන බැවින් භික්ෂුවගේ ඉතා උතුම් දෙය ප්‍රාතිමෝක්ෂ සංවර ශීලය නම් වූ ඒ ශීලය ය. ඒ ශීලය ඉතා උතුම් වීමෙන් එයට අයත් සිකපද සමූහය වූ මේ ග්‍රන්ධය ඉතා උතුම් වේ.

Additional information

Weight 200 g

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උභය ප්‍රාතිමෝක්ෂය”