ප‍ටිච්ච සමුප්පාද විවරනය

ISBN : 955-8663-05-0
Publisher : ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages : 264
Size : 145mmX219mm
Weight : 300g

Price : Rs. 290.00

මෙම පොත ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කර එහි රිසිට් පත ඊමේල් කරන්න. නැතහොත් පහත දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න.

  • ගිණුම් අංකය – 798439 ලංකා බැංකුව (හොරණ ශාඛාව)
  • දුරකථන අංකය (WhatsApp) – 0713360660 (පූජ්‍ය කළුතර පදුම හිමි)
  • Email – srivinayalankara@gmail.com

Description

මේ ප්‍රතීත්‍යසමුප්පාද ධර්මය දැන ඉගෙන දෘෂ්ටි ජාලයෙන් මිදී සත්‍යය අවබෝධ කරගන්නා තුරු සත්ත්වයා දුකින් නොමිදේ එබැවින් දුකින් මිදීම බලාපොරොත්තු වන සැමදෙනා විසින් ම බුදුසස්නේ ඉතා උසස් තැනක් ගන්නා ප්‍රතීත්‍යසමුත්පාද ධර්මය ගැන තරමක් දුරටවත් දැනගැනීමක් ඇතිකරගැනීමට මේ උසස් ධර්මය දැනගැනීමට ඉගෙනගැනීමට ඉඩ ඇති යහපත් කාලයේ උත්සාහ කළ යුතු ය.

Additional information

Weight 300 g
Dimensions 145 × 219 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ප‍ටිච්ච සමුප්පාද විවරනය”