ධර්ම විනිශ්චය

ISBN : 955-8663-22-0
Publisher : ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages : 240
Size : 142 x 219mm
Weight : 300g

Price : Rs. 280.00

මෙම පොත ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කර එහි රිසිට් පත ඊමේල් කරන්න. නැතහොත් පහත දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න.

  • ගිණුම් අංකය – 798439 ලංකා බැංකුව (හොරණ ශාඛාව)
  • දුරකථන අංකය (WhatsApp) – 0713360660 (පූජ්‍ය කළුතර පදුම හිමි)
  • Email – srivinayalankara@gmail.com

Description

තදින් අල්ලා නොගෙන විමසුම් ඤාණයෙන් බැලීමට බුදුසමය උගන්වන මග අනුගමනය කරමින් බොහෝ දෙන වරදවා තේරුම් ගෙන ඇති ඇතැම් කරුණු රටට පහදා දීම පිණිස බෞද්ධයන් අතර ඇතිවන ප්‍රශ්න සියයක් සඳහා පිළිතුරු මෙම පොතේ අන්තර්ගත වේ.

Additional information

Weight 200 g
Dimensions 145 × 220 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ධර්ම විනිශ්චය”