චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව

ISBN : 955-8663-18-2
Publisher : ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages : 159
Size : 144mm x 218mm
Weight : 200g

Price : Rs. 200.00

මෙම පොත ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කර එහි රිසිට් පත ඊමේල් කරන්න. නැතහොත් පහත දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න.

  • ගිණුම් අංකය – 798439 ලංකා බැංකුව (හොරණ ශාඛාව)
  • දුරකථන අංකය (WhatsApp) – 0713360660 (පූජ්‍ය කළුතර පදුම හිමි)
  • Email – srivinayalankara@gmail.com

Description

මෙම භාවනා ක්‍රමය වනාහි ධ්‍යාන-මාර්ග-ඵල-අභිඥාදි භාවනා කොට්ඨාසයට අයත් කරුණු විස්තර කර ඇති පටිසම්භිදාමග්ග නැමති ග්‍රන්ථයේ විපස්සනා කථාවෙහි දක්වා ඇති භාවනා ක්‍රමයකි. මෙය ඉතාම විස්තර විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමය යි.

Additional information

Weight 200 g
Dimensions 144 × 218 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “චත්තාළීසාකාර මහා විපස්සනා භාවනාව”