බෞද්ධ‍යාගේ අත්පොත

ISBN : 0955-8663-03-4
Publisher : ශී චන්දවිමල ධර්ම පුස්ථක සංරක්ෂණ මණ්ඩලය
Pages : 248
Size : 143mm X 221mm
Weight : 300g

Price : Rs. 290.00

මෙම පොත ඔබට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත ගිණුම් අංකයට මුදල් බැර කර එහි රිසිට් පත ඊමේල් කරන්න. නැතහොත් පහත දුරකථන අංකයට WhatsApp කරන්න.

  • ගිණුම් අංකය – 798439 ලංකා බැංකුව (හොරණ ශාඛාව)
  • දුරකථන අංකය (WhatsApp) – 0713360660 (පූජ්‍ය කළුතර පදුම හිමි)
  • Email – srivinayalankara@gmail.com

Description

බෞද්ධකම උපතින් හිමිවන්නක් නොවේ. නියම බෞද්ධයාට අවශ්‍ය මූලික දැනුම ලබාගැනීමටත් බෞද්ධකු වශයෙන් හැසිරීමට අවශ්‍ය හැදියාව ලබා ගැනීමටත් මුලින්ම කියවිය යුතු පොතකි.

Additional information

Weight 300 g
Dimensions 143 × 221 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “බෞද්ධ‍යාගේ අත්පොත”